Морехідній коледж технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" » Курсантский совет

15.12.18 о 11:00 в МКТФ пройде День відкритих дверей, за адресою вул. Маразлієвська 40/42. Запрошуємо всіх бажаючих.

Курсантский совет

ПОЛОЖЕННЯ

 

Про курсантське самоврядування у Морехідному коледжі технічного флоту

Одеської національної морської академії

   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення регламентує порядок створення і функціонування органів курсантського самоврядування у Морехідному коледжі технічного флоту

Одеської національної морської академії (далі Коледж).

1.2 Курсантське самоврядування у Коледжі є гарантованим державою правом курсантів самостійно або через представницькі органи вирішувати  питання, віднесені до їх повноважень.

1.3 У курсантському самоврядуванні беруть участь курсанти (студенти), які навчаються у коледжі за всіма формами навчання. Кожен курсант має право обирати й бути обраним до органів курсантського самоврядування.

1.4 Органи курсантського самоврядування створюють на добровільних виборних засадах за ініціативою курсантів і є складовою громадського самоврядування  навчального закладу.

1.5 У своїй діяльності органи курсантського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, Положенням про Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії  і Положенням про курсантське самоврядування у Морехідному коледжі технічного флоту Одеської національної морської академії (далі Положення).

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1 Перелік повноважень органів курсантського самоврядування визначається Положенням про курсантське самоврядування у коледжі (далі – Положення) й узгоджується з керівництвом Коледжу.

2.2 Органи курсантського самоврядування коледжу можуть співпрацювати з органами курсантського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

2.3 Органи курсантського самоврядування  є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

2.4 Керівництво Коледжу зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку курсантського самоврядування.

2.5 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники курсантського самоврядування мають право брати участь у роботі колегіальних органів начального закладу та його структурних підрозділів.

 

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

3.1 Метою курсантського самоврядування в коледжі є створення умов для самореалізації особистості курсантів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

  Діяльність органів курсантського самоврядування спрямована на  удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності, культури та зростання соціальної активності курсантів.

 

3.2 Основні завдання органів курсантського самоврядування в коледжі :

-  захист прав та інтересів курсантів;

-  забезпечення виконання курсантами своїх обов’язків;

-  сприяння навчальній та творчій діяльності курсантів;

-  сприяння створенню різноманітних курсантських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

-  співробітництво з органами курсантського самоврядування інших навчальних закладів;

-  сприяння працевлаштуванню випускників Коледжу та залученню курсантів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

 

ІV. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1 Курсантське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, його структурних підрозділів (відділень), гуртожитку (при наявності) з урахуванням  специфіки навчального процесу у Коледжі.

На всіх рівнях органи курсантського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відритим голосуванням) та термін повноважень визначаються дійсним Положенням. Первинна структурна одиниця курсантського самоврядування створюється на рівні спеціальності.

  4.2 Вищим органом курсантського самоврядування є  загальні збори курсантів (конгрес), яка:

-  ухвалює Положення про курсантське самоврядування у Коледжі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів курсантського самоврядування, порядок та інформування курсантів про поточну діяльність органів курсантського самоврядування;

-  формує і затверджує склад виконавчого органу курсантського самоврядування – курсантську раду та обирають його голову (заступника, секретаря), визначає термін їх повноважень; виконавчий орган курсантського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів  курсантського самоврядування нижчих рівнів;

-  визначає  порядок обрання представників із складу курсантів до вищого колегіального органу громадського самоврядування та педагогічної ради Коледжу;

-  не менше одного разу на півроку заслуховує звіти органів курсантського самоврядування нижчих рівнів і виносить ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядає найважливіші питання життєдіяльності курсантів, окреслені основними завданнями органів курсантського самоврядування.

 

  Позачергові загальні збори скликаються на вимогу 10 відсотків курсантів коледжу або в інших випадках, якщо це передбачено дійсним Положенням.

 

V. ОБОВ`ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКІВ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1 Голова курсантської ради забов`язаний:

-  організовувати роботу та нести відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу курсантського самоврядування;

-  представляти інтереси курсантської громади;

-  брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій Коледжу;

-  у разі необхідності делегувати свої повноваження заступнику;

-  забезпечувати організацію проведення загальних зборів курсантів;

-  ініціювати проведення позачергових загальних зборів у разі необхідності;

  5.2 Права голови курсантської ради:

-  має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів курсантського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

-  має інші права, передбачені Положенням про курсантське самоврядування у Коледжі, відповідно до повноважень.

 5.3 Секретар курсантської ради веде  протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

5.4 Голова та секретар курсантської ради відповідають за збереження документації  курсантського самоврядування.

5.5 При курсантській раді  можуть створюватися сектори відповідно до напряму роботи.

5.6 Засідання виконавчого органу курсантського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважають чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

 5.7 Засідання виконавчого органу курсантського самоврядування веде голова або, за його дорученням заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

 5.8 Органи курсантського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам відповідних рівнів. У своїй діяльності органи  курсантського самоврядування керуються законодавством, рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідно центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Коледж, Положенням про Коледж.

 5.9 Рішення органів курсантського самоврядування в межах своїх повноважень  доводяться до відома адміністрації коледжу відповідного рівня.

5.10 Між органами курсантського самоврядування та керівництвом Коледжу може укладатись угода про співробітництво.

 

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРГАНІВ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

  6.1 Органи курсантського самоврядування мають право:

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань в межах повноважень;

 - звертатися з пропозиціями, заявами, клопотанням до адміністрації відповідного рівня та органів курсантського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

-  вести постійний діалог з адміністрацією Коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів курсантського самоврядування, якщо вони порушують права курсантів, подавати  скарги на їх дії відповідно до Закону України « Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

-  делегувати представників до Всеукраїнської Студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

 

6.2  Органи курсантського самоврядування зобов’язані:

-  забезпечувати дотримання прав та інтересів курсантів, сприяти виконанню курсантами своїх обов’язків;

-  порушувати проблеми курсантів перед адміністрацією Коледжу;

-  звітувати перед курсантською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

-  сприяти розвитку та вдосконаленню курсантського самоврядування;

-  координувати свою діяльність у Коледжі з іншими курсантськими об’єднаннями, осередками тощо;

-  узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про курсантське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданням колегіальних робочих органів Коледжу.

 

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ КОЛЕДЖУ

ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  7.1 Адміністрація Коледжу має право:

-  отримувати інформацію про діяльність органів курсантського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

-  скликати позачергові загальні збори курсантів у випадках недотримання органами курсантського самоврядування Статуту Коледжу та Положення про курсантське самоврядування у Коледжі;

-  приймати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи курсантського самоврядування (загальних зборах,  засіданнях виконавчих органів тощо).

7.2 Адміністрація Коледжу зобов’язана:

-  створювати умови, необхідні для ефективної діяльності органів курсантського самоврядування: забезпечувати приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

-  інформувати органи курсантського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності курсантів Коледжу;

-  надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову,матеріальну та інші види підтримки для розвитку курсантського самоврядування у Коледжі.

 

VІІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ КУРСАНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

8.1 Органи курсантського самоврядування Коледжу можуть співпрацювати з органами курсантського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднання для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

8.2 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня  має відбуватися за погодженням з адміністрацією Коледжу.

  8.3 Міжнародна діяльність органів курсантського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Коледжу та держави.

 

 

Завантажити положення про курсантське самоврядування

 

Архив статей

Популярні статті

 • Гордость колледжа

 • Архіви минулих років
  2017г. 2016г. 2015г.
  2014г. 2013г. 2012г. 2011г.
  2010г. 2009г. 2008г. 2007г.
  2006г.. 2005г.. 2004г.. 2003г..

  Календарь

  «    Декабрь 2018    »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   

  План основних організаційних заходів

   

  Вересень

  Свято 1 Вересня.

  - Проведення урочистого шикування і мітингу, присвяченого початку навчального року

  День здоров'я.

   - Проведення регати;

  - Проведення спортивних змагань;

  - Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

  Посвячення у курсанти.

  - мітинг

  - посвячення, вручення погон і залікових книжок.

    Проходження урочистим маршем вул. Успенська - Уч. Корпус 1 курсу - Морвокзал

   

  Жовтень

  День коледжу, посвячення в старшини.

  - Урочистий марш курсантів вулицями міста до Приморського бульвару

  - Урочистий мітинг

  - Нагородження курсантів і співробітників коледжу

  - Посвячення в старшини

   

  Листопад

  Урочисті заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору:

  - Мітинг;

  - Участь у міських заходах.

  Святкування Міжнародного дня студента:

  - Концерт художньої самодіяльності коледжу

  - Конкурс відеофільмів серед спеціальностей.

   

  Грудень

  Тиждень спеціальності "Будівництво гідротехнічних споруд"
  День Збройних Сил України.

  - Урочисте шикування з нагоди Дня Збройних Сил України.

  - Нагородження працівників коледжу - ветеранів ЗСУ

  - Випуск електронних газет.

  Тиждень благодійності до дня святого Миколая

   

  Січень

  Тиждень спеціальності "Судноводіння"
  Урочисті заходи присвячені Дню Соборності України.
  Святкування Дня Тетяни

   

  Лютий

  Тиждень спеціальності "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден"

   

  Березень

  Тиждень спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок"
  Святкування міжнародного жіночого дня.
  Місяць олімпіад

   

  Квітень

  Спартакіада коледжу
  День звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. .

  - Урочистий марш курсантів вулицями міста до площі 10 квітня

  - Урочистий мітинг

  - Нагородження курсантів і викладачів коледжу

  - Покладання квітів

  - Вшанування ветеранів війни

   

  Травень

  День Перемоги

    - Урочисте шикування на плацу коледжу

    - Проведення мітингу, присвяченого Дню Перемоги.

    - Проходження урочистим маршем Головний корпус (вул. Маразлієвська)  - Пам'ятник Невідомому Матросу (парк Шевченка Т.Г.)

  - Покладання квітів.

  День здоров'я

  - Урочисте шикування День Здоров'я;

  - Проведення регати;

  - Проведення спортивних змагань;

  - Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

   

  Червень

  ---

   

  Липень

  Випуск молодших спеціалістів

  - Урочисте шикування на морському вокзалі;

  - Мітинг

  - Урочистий марш

  - Вручення дипломів

  Участь в урочистих заходах, присвячених дню ВМС України

  Счетчик

  Made and support byRosnovsky I.