Опис електромеханічної спеціальності

Сайт Електромеханічного відділення коледжу

 

Електромеханічне відділення  було створене  в 1969 році і воно має давню історію і традиції. Головним завданням відділення з підготовки молодших спеціалістів  є: 

 • підготовка відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики для виробничо-технічної та організаційно-керівної діяльності висококваліфікованих молодших спеціалістів, які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички за фахом, професійну готовність до роботи в нових умовах господарчого механізму і потребу в постійному підвищенні кваліфікації;
 • виховання  соціально-активної творчої  особистості, яка поєднує високу мораль і культуру з почуттям професійної гідності і відповідальності за якість та результати своєї праці.               

Електромеханічне відділення   забезпечує підготовку молодших спеціалістів для морського флоту по напрямку - "Електромеханіка" і відповідній спеціальності: "Експлуатація електрообладнання та автоматики суден".

Сучасна концепція підготовки фахівців, яка впроваджена на електромеханічному відділенні, враховує новітні тенденції в розвитку морської техніки та технології і допускає підготовку суднового фахівця, якісно нового рівня. Якість підготовки випускників електромеханічного відділення підтверджена Державною акредитацією по II рівню і має право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».  

Програма навчання на спеціальності базується на основних положеннях фундаментальної і прикладної науки, включає широку різноманітність предметів, які відповідають рівню розвитку суднового електро– і електронного устаткування, комп'ютерним технологіям управління, розширюють загальний кругозір і ерудицію курсантів. Коледж є структурним підрозділом Одеської національної морської академії, що забезпечує можливість випускникам названої спеціальності продовжувати навчання у ВНЗ III- IVрівня акредитації, реалізуючи принцип ступеневої освіти.

Невід'ємною частиною підготовки морського фахівця є практична підготовка – плавальна практика. Навчальним планом передбачена ступенева плавальна практика на морських суднах загальною тривалістю не менше як 6 місяців.

Відділення підтримує тісні ділові зв'язки з вітчизняними і іноземними судноплавними компаніями та морськими агентствами, серед яких Українське Дунайське пароплавство, "V.SHIPS" (Україна), "Кристал-Марина", "Данаос-Україна", "Український морський сервіс" і інші, де курсанти проходять плавальну практику на сучасних судах провідних компаній світу і згодом посідають в цих компаніях гідні посади.

     Концепція практичної підготовки курсантів відповідає вимогам «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93.

      Мета практики: оволодіння сучасними методами та формами організації праці на суднах, закріплення теоретичних знань, які були набуті в процесі навчання, формування у майбутніх спеціалістів професійних вмінь та навичок роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо використовувати їх в практичній діяльності, формування у курсанта професійного вміння приймати самостійні рішення.

      Практика передбачає безперервність та послідовність формування у курсантів достатнього об’єму практичних знань та вмінь. Під час направлення на плавальну практику кожен курсант отримує завдання на практику від керівника практики, та після закінчення її здає звіт про виконану роботу.

      Практика курсантів проводиться відповідно з діючими Державними та галузевими стандартами вищої освіти.

      За змістом та цілями практика на електромеханічному відділенні ділиться на:

 • навчальна практика в майстернях;
 • практика навчальна плавальна;
 • практика виробнича плавальна;
 • судноремонтна практика;  

 

   Навчальним планом передбачені курсові роботи і курсові проекти з наступних навчальних дисциплін:

№ п/п

Назва навчальної дисципліни з якої виконується робота

Тип роботи

Термін виконання

 

1.

 

Суднові електричні машини

 

 

Курсовий проект

 

6-ий семестр

 

2.

 

Суднові електроенергетичні системи 

 

 

Курсова робота

 

8-ий семестр

 

3.

 

Судові автоматизовані електроприводи

 

 

Курсовий проект

 

8-ий семестр

 

   Згідно навчального плану передбачені наступні види практик:

№ п/п

 

 

Види практики

 

Семестр

 

Тижні

   1.

 

Навчальна практика в

майстернях

2, 4

5

2.

Практика навчальна

плавальна

6,7

14

3.

Практика виробнича

плавальна

7

18

4.

Практика

судноремонтна

7

2

Разом

39

 

 

     В коледжі постійно проводиться робота по підготовці курсантів до плавальної практики. Курсанти забезпечуються всіма необхідними для плавальної практики документами, а саме:

 • посвідчення особи моряка;
 • санітарна книжка (медична комісія);
 • сертифікат «Початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки&raquoНБЖС);
 • сертифікат «Фахівець з рятувальних шлюпок та плотів»;
 • послужна книжка моряка;
 • книга реєстрації практичної підготовки  курсантів (Record Trаining Book).

Отримання першого робочого диплома (електромеханіка 3 розряду)

Необхідний плавальний ценз: 

-для електромеханіка:

стаж плавання не менш як 6 місяців на суднах з виконанням обов'язків з обслуговування суднового електроробладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка. Стаж роботи пов'язаний з ремонтом судового механічного обладнання та електрообладнання, не менше як 6 місяців або пройти виробничу практику в майстернях відповідно планам ФКМТ.

Перелік документів які необхідні для (електромеханіка 3 розряду)

 • навчальний диплом;
 • довідка про виконання плавального стажу на морських суднах «Форма 22»;
 • паспорт громадянина;
 • посвідчення особи моряка;
 • медична комісія;
 • послужна книжка моряка;
 • додаток до диплома;
 • фотографії (3 шт.);
 • сертифікат «Початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки» (НБЖС);
 • сертифікат «Фахівець з рятувальних шлюпок та плотів»;
 • сертифікат «Боротьба з пожежею за розширеною програмою»;
 • сертифікат «Перша медична допомога на судні».

Після закінчення навчання випускники відділення одержують освітній диплом  молодшого спеціаліста і перший робочий диплом суднового фахівця – електромеханіка третього розряду – по напряму "Електромеханіка".

Робочі дипломи електромеханіка видаються відповідно до національних вимог дипломування осіб командного складу суден і Міжнародного кодексу ПДНВ. Наші фахівці готові до кваліфікованої роботи, як з судновим електрообладнанням, електронною апаратурою і системами автоматики, так і з судновою енергетичною установкою в цілому. Вони посідають посаду суднового електромеханіка на суднах флоту Україні, а також посаду електротехнічного офіцера (electro-technical officer) на закордонних суднах.

Створене електромеханічне відділення стало одним з ведучих в коледжі, яке здійснює  підготовку кадрів для морської галузі з освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст по напрямку "Електромеханіка".

Спеціальність відділення акредитована Міністерством освіти і науки України по  II рівню.

Підготовка здійснюється у відповідності до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти.

Після 4-х років навчання курсанти можуть отримати диплом молодшого спеціаліста, робочий диплом міжнародного зразку та усі необхідні сертифікати для роботи. Випускники можуть продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра, а потім спеціаліста чи магістра.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • Суднові автоматизовані електроприводи 
 • Суднові електроенергетичні системи
 • Ремонт суднового електрообладнання , засобів автоматики 
 • Суднові електричні машини
 • Суднова електроавтоматика 
 • Електрообладнання та автоматика спеціалізованих суден 
 • Суднові електроенергетичні системи 
 • Системи управління енергетичними та загально судовими устроями
 • Автоматизовані гребні електричні устрої
 • Електроніка  
 • Основи електротехніки

У складі матеріально - технічної бази відділення є: 

 • лабораторія електричних машин та електроприводу
 • лабораторія електротехніки та електрообладнання суден
 • лабораторія електрообладнання і судових електроенергетичних систем
 • лабораторія обчислювальної техніки та комп’ютерного тренажу

Відділення має сучасний тренажерний клас із встановленим навчальним тренажерним обладнання  ERS 4000 під егідою V.Ships, на якому проходять підготовку курсанти.

Процес вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки фахівців проходить постійно. Оновлюється і поповнюється апаратура та забезпечення тренажерних класів відповідно до зростання міжнародних вимог.

В коледжі молоді люди здобувають освіту найсучаснішого рівня. Специфіка морського флоту полягає в тому, що склад обладнання морських суден визначається жорсткими вимогами міжнародних морських конвенцій, які зобов'язують оснащувати морські судна найсучаснішими технічними засобами, кожен технічний параметр яких конкретно і дуже жорстко регламентований - адже це пов'язано із забезпеченням безпеки екіпажу та життя людей, збереженням вантажів, що перевозяться, і самих суден.

Тому в коледжі, в тому числі і на електромеханічному відділенні, курсантів навчають експлуатувати новітні системи управління, діагностики та контролю, і багато інших цікавих технічних новинок ХХІ століття.

В ФКМТ ОНМА діє гнучка системи освіти, яка дозволяє тим, хто бажає освоїти суміжну спеціальність суднового фахівця, навчаючись паралельно на заочному відділенні. В результаті випускники електромеханічного відділення мають прекрасну нагоду працевлаштування у провідних світових судноплавних компаніях.

Навчання на електромеханічному відділенні  – це прекрасна можливість отримання морської освіти з блискучою перспективою роботи на сучасних високоавтоматизованих судах і гідною заробітною платнею.

 

 

Made and support byRosnovsky I.