Опис судноводійної спеціальності

Підготовка судноводіїв, багермейстерів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Молодший спеціаліст

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна  інфраструктура»

Напрям підготовки  6.070104  «Морський та річковий транспорт»

Спеціальність  5.07010401  «Судноводіння на морських шляхах»

Спеціалізація  «Судноводіння і виконання багермейстерських робіт»

 

 

План

  Вступ.

1.  Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста-судноводія та сфера

  його компетентності.

2.  Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці молодшого спеціаліста-судноводія.

2.1.Загальньоосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа

  формування майбутнього спеціаліста командного складу морських суден.

2.2.Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду

  сучасного спеціаліста.

2.3.Професійні дисципліни, та їх значення при підготовці молодшого спеціаліста-судноводія.

3.  Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

4.  Роль практичного навчання при підготовці майбутнього вахтового помічника капітана.

5.  Державна атестація – як завершальний етап підготовки молодшого спеціаліста.

  Висновок.

  Література.

 

 

 

Вступ.

  Освітня концепція нашого навчального закладу ФКМТ НУ «ОМА» - підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, що вільно володіють своєї професією, що вміють орієнтуватися в суміжних областях діяльності, здатних до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного росту, соціальної й професійної мобільності.

  Молодший спеціаліст – це  освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі базової загальної середньої освіти дає можливість одержання повної загальної середньої освіти, загальнокультурної  підготовки, спеціальних умінь і знань, певного досвіду їх застосування для розв'язку типових професійних завдань, передбачених для відповідних посад.

  У цей час український і світовий флот випробовують гостру нестачу грамотних,  компетентних, відповідальних, комунікабельних фахівців, у тому числі судноводіїв, що вільно володіють своєї професією. 

  Для підтримки й розвитку сучасного українського судноплавства, функціонування морських і річкових портів, судноплавних каналів, державі необхідно мати свою конкурентно-здатну організацію для виконання багермейстерских  робіт  і самостійно випускати фахівців-багермейстерів. 

  Молодші спеціалісти  нашого навчального закладу одержують спеціалізацію – багермейстер і можуть працювати як на судах торговельного  флоту так і на судах технічного флоту. Судноводій-багермейстер дуже затребувана в усьому світі спеціальність. Багермейстери значно підвищують безпеку мореплавання в судноплавних каналах і портах, підвищують ефективність роботи морських і річкових портів. На території України ФКМТ НУ «ОМА» є єдиним навчальним закладом, що випускає молодших спеціалістів  такого профілю.  Як показує багаторічний досвід,  наш коледж, і конкретно спеціальність «Судноводіння на морських шляхах», випускає кваліфікованих  фахівців, що витримують конкуренцію не тільки на українському, але й на світовому ринку праці, відповідних до рівнів компетентності Міжнародної Конвенції ПДМНВ,  здатних до ефективної роботи на рівні світових стандартів, що прагнуть до постійного професійного росту.

 

1. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста-судноводія  та область його професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста забезпечує одночасне одержання базової вищої освіти за фахом і кваліфікації молодшого спеціаліста. Зазначена програма складається з навчальних дисциплін професійного напрямку й різних видів практичної підготовки, а також включає окремі дисципліни образовательно - професійної програми підготовки бакалавра. Нормативний строк навчання на базі базової загальної середньої освіти не перевищує чотирьох років, що дає можливість професійної діяльності як штурмана малого плавання. Для молодших спеціалістів судноводіїв  – це посади  вахтових помічників капітана, лоцмана; капітана, у випадку роботи на морських суднах валовою місткістю до 500 реєстрових тонн. Працюючи в посадах молодшого командного складу вони будуть підвищувати свою професійну майстерність і надалі одержувати кваліфікацію бакалавра відповідно до болонського процесу.

  Освітньо-кваліфікаційна  характеристика визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу  спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка одержала освітній рівень професійного напрямку 6.070104 «Морський  і річковий транспорт». Випускник спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах» підготовлений до роботи з видів економічної  діяльності,  передбачених Національним класифікатором України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності».

 

Код КВЕД

Назва

Код І8ІС

Секція

Розділ, група, клас

Підклас

 

 

 

 

1

2

3

4

5

І

 

 

ТРАНСПОРТ

В

 

 

61

 

ВОДНИЙ  ТРАНСПОРТ

61

 

 

4 61.1

 

Морський транспорт загранплавання й каботажного плавання

61.1

 

 

61.10

 

Морський транспорт загранплавання й каботажного плавання

61.10

 

 

 

61.10.1

Діяльність  морського  пасажирського транспорту

 

 

 

 

61.10.2

Діяльність морського вантажного транспорту

 

 

 

61.2

 

Річковий транспорт

612

 

 

61.20

 

Річковий транспорт

6120

 

 

 

61.20.1

Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту

 

 

 

 

61.20.2

Діяльність вантажного внутрішнього флоту

 

 

 

63

 

  Допоміжні  транспортні  послуги

 

 

 

63.2

 

Функціонування транспортної інфраструктури

частина 630

 

 

63.22

63.22.0

Функціонування водної транспортної інфраструктури

частина 6303

В

 

 

Рибне господарство

В

 

 

05.

 

РИБАЛЬСТВО,ПОСЛУГИ  ПОВ'ЯЗАНІ З РИБНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

05

 

 

05.01

 

РИБАЛЬСТВО,ПОСЛУГИ  ПОВ'ЯЗАНІ З РИБНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

 

 

 

05.01

 

Рибальство

частина 050

 

 

 

05.01.1

Діяльність суден, які займаються ловом риби

 

 

  Фахівець здатний виконувати відзначену професійну роботу відповідно до ДК 003:2005 Національного класифікатора України «Класифікатор професій».

Назва професійної роботи

3142. Капітан*

3142. Помічник капітана

3142.  Лоцман

 

*-- у випадку роботи на морських суднах валовою місткістю до 500 реєстрових тонн.

Також він може займати первинну посаду штурмана, помічника капітана, на всіх судах і плавзасобах морського, річкового й промислового флотів без обмеження по реєстровій місткості судів і потужності головної енергетичної установки.

 

Назва професійної роботи

3422. Шипшандлери й  агенти  обслуговуючих морських компаній

 

Освітньо-кваліфікаційна  характеристика  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах» складена на основі  Міжнародних нормативних документів,  державних і галузевих стандартів України, нормативних документів  морського транспорту України.

 

  Для присвоєння звання «Штурман» та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана відповідно  до Правила II/1 Конвенції ПДМНВ 78/95 та національних вимог кандидати на отримання кваліфікаційного документа повинні мати:

- освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого  спеціаліста за спеціальністю "Судноводіння на морських шляхах" і відповідність стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/1 Кодексу ПДМНВ 95, та національним вимогам;

- стаж плавання не меньш як дванадцять місяців на самохідних морських суднах, з них не меньш шісті місяців з виконанням обов'язків з несення вахти на мостику під керівництвом дипломованого вахтового  помічника капітану; виконання схваленої програми підготовки на судні повинно бути документально підтверджено записами в Книзі
реєстрації підготовки.

- сертифікати о підготовці, передбачені вимогами Конвенції і Кодекса ПДМНВ.

 

 

Сфера компетентності вахтового помічника капітана за вимогами  Міжнародної Кнвенції ПДМНВ  78/95

1. Планування і проведення переходу та визначення місцезнаходження.

2. Безпечне несення навігаційної вахти.

3. Використання радіолокатора та САРП для забезпечення безпеки мореплавства.

3. Використання ЕКНІС для безпеки судноводіння.

4. Дії у чрезвичайних сітуаціях.

5. Дії при отриманні сігнала нещастя.

6. Використання стандартних фраз ІМО для спілкування на морі.

7. Використання англійської мови у письменній та усній формі.

8. Передача та прийом інформації (з використанням візуальних сигналів).

9. Маневрування судна.

10.Нагляд за навантаженням, розміщенням, кріпленням, сохранністю вантажу під час  

  плавання.

11.  Робити огляди та повідомляти про дефекти та пошкодження вантажних приміщень, 

  люкових закритій і баластних танків.

12. Забезпечувати виконання вимог до запобігання забруднень 

13. Підтримання судна у морехідному стані.

14. Запобігання пожеж та боротьба з пожежою на суднах.

15. Використання рятувальних засобів та пристроїв.

16. Застосування засобів першої медичної допомоги на суднах.

17. Спостереження за дотриманням вимог законодавства.

18. Застосування навичок лідерства і роботи у команді.

19. Сприяти безпеці персоналу та судна.

 

2.Навчальні дисципліни, їх значення у підготовці  молодшого спеціаліста судноводія.

Навчальний план спеціальності «Судноводіння на морських шляхах»,  (для освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст)  складається з наступних циклів:

- цикл загальноосвітньої підготовки;

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

- цикл математичної та природничо-наукової підготовки;

- цикл професійної та практичної підготовки.

Загальний об’єм навчального плану по всім циклам підготовки складає - 6480годин.

 

 

2.1.Загальноосвітні, математичні та природничо-наукові дисципліни – як основа формування майбутнього спеціаліста.

На 1-му курсі навчаються курсанти, які вступили до коледжу  на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів). Протягом першого року навчання курсанти вивчають загальноосвітні дисципліни і мають можливість одержати атестат про повну загальну середню освіту. Для підготовки спеціалістів до вивчення дисциплін професійної підготовки потрібно вивчити низку дисциплін загальноосвітнього циклу.

До циклу загальноосвітньої підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

українська мова  – загальний обсяг 140 годин;

українська література  – загальній обсяг 210 годин;

світова література  – загальній обсяг 104 години;

іноземна мова – загальній обсяг 160 годин;

математика – загальній обсяг 280 годин;

інформатика – загальній обсяг 80 годин;

всесвітня історія – загальній обсяг 104 години;

географія – загальній обсяг 52 години;

біологія – загальній обсяг 122 години;

фізика – загальній обсяг 140 годин;

астрономія – загальній обсяг 34 години;

хімія – загальній обсяг 70 годин;

історія України – загальній обсяг 80 годин;

фізична культура – загальній обсяг 160 годин;

захист Вітчизни – загальній обсяг 70 годин;

людина і світ – загальній обсяг 34 години;

Загальний об’єм циклу загальноосвітньої підготовки складає - 1840 годин.

  Значущість природничо-наукової складової професійної підготовки фахівців, визнають і підкреслюють основні нормативно-правові освітянські документи, у яких мова йде про оптимальне поєднання гуманітарної та природничо-математичної складових освіти, необхідність формування світоглядної, економічної, екологічної культури, важливість поєднання основ класичних фундаментальних дисциплін і сучасного розуміння закономірностей будови світу. У численних дослідженнях аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців науковці зауважують, що природничо-наукова підготовка покликана забезпечити знання основних принципів і концепцій природознавства, що складають сучасну наукову картину світу; формування вмінь і навичок застосування набутих знань; формування системного підходу в навчально-пізнавальній, а в подальшому – й у професійній діяльності; формування цілісного погляду на навколишнє середовище.

Згідно навчального плану до циклу математичної та природничо-наукової підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

фізика – загальній обсяг 162 години;

вища математика – загальній обсяг 135 годин;

Нарисна геометрія та інженерна графіка – загальний обсяг 54 години;

Основи технічної механіки – загальний обсяг 54 години;

Iнформацiйнi технології – загальний обсяг 108 годин;

Радіотехніка і електроніка – загальний обсяг 54 години;

Електротехніка – загальний обсяг 54 година;

Основи екології навколишнього середовища – загальний обсяг 54 години;

Загальний об’єм циклу математичної та природничо-наукової підготовки складає – 675 годин

 

 

2.2. Роль гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у формуванні світогляду сучасного спеціаліста.

Головні завдання циклу:

 1. Провадження освітньої діяльності за сучасними інноваційними технологіями навчання, що забезпечує умови для оволодіння системою знань про людину та суспільство;
 2. Проведення наукової, навчально-методичної та виховної роботи згідно з освітніми стандартами;
 3. Формування у курсантів громадянської позиції, патріотизму, офіцерської гідності , відповідальності за долю держави, суспільства і людства;
 4. Вивчення загальних основ, методів пізнання, законів і принципів функціонування ринкової економіки та підприємництва у морський галузі;
 5. Вивчення героїчного минулого українського народу та етапи формування суверенної незалежної України;
 6. Формування навичок писемного та усного ділового спілкування;
 7. Вивчення політичного життя суспільства в його різноманітних проявах;
 8. Вивчення суспільства як цілісної системи, дослідження механізмів функціонування і розвитку різних соціальних груп;
 9. Вивчення основних галузей філософського знання, форм буття та шляхів пізнання світу;
 10. Вивчення культури як суспільного явища, що пояснює чисельні процеси духовного й соціального життя людини;

Згідно навчального плану до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

Історія України – загальний обсяг 54 години;

Українська мова ( за професійним спрямуванням) – загальний обсяг 54 години;

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) – загальний обсяг 54 години;

Соціологія – загальний обсяг 54 години;

Основи правознавства – загальний обсяг 54 години;

Основи економічної теорії – загальний обсяг 54 години;

Культурологія – загальний обсяг 54 години;

Англійська мова ( за професійним спрямуванням) – загальний обсяг 216 години;

Фізичне виховання – загальній обсяг 162 годин;

Загальний об’єм циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки складає - 756 годин.

 

2.3. Професійні дисципліни, та їх значення при підготовці спеціаліста судноводія.

Головні завдання циклу:

У результаті вивчення дисциплін циклу професійної підготовки курсант повинен:

Знати:

-  МППЗС-72 і їх застосування при різних умовах з урахуванням різноманітних ситуацій шляхом всебічного аналізу і вірного тлумачення цих правил;

- Систему огородження міжнародної ассоціаціі маячних служб МАМС;

-особливості техніки безпеки та охорони праці;

Вміти:

- Виконувати завчасну навігаційну прокладку, за допомогою навігаційного інструменту з використання м навігаційних карт, навігаційних посібників, наставлянь, рекомендацій, гідрометеорологічних джерел, і на підставі глибокого аналізу одержаної інформації вибрати найкоротший і найбезпечніший шлях;

- Вести зчислення путі судна за допомогою лага і компаса, враховуючи вплив таких гідрометеорологічних факторів як вітер і морські течії і на підставі аналізу одержаної інформації вносити зміни в передбачений курс і швидкість з метою забезпечення плавання по заданому маршруту;

- Визначати місце судна візуальними методами за допомогою пеленгування берегових або плавучих орієнтирів при умовах їх надійного спізнання, з метою контролю зчислення путі судна;

- Визначати місце судна астрономічними методами за допомогою вимірювання висот небесних світил секстантом при умовах видимості світил, і їх надійного спізнання, з метою контролю зчислення путі судна у відкритому морі;

- Визначати місце судна з використанням радіотехнічних засобів навігації, з метою контролю зчислення шляху судна;

- Підбирати карти та посібники для майбутнього переходу;

- Коректувати карти до оповіщень мореплавцям та радіонавігаційним попередженням і повідомленням;

- Виконувати «підйом» карт для забезпечення безпечного плавання судна;

- Використовувати морські навігаційні карти (включаючи системи EKDIS), каталоги карт і книг, лоції, таблиці припливів;

- Виконувати радіолокаційну прокладку в концепції відносного і істинного руху за допомогою рішення задачі на маневровому планшеті або шляхом застосування лічильно-розрахункових пристроїв РЛС, з метою забезпечення безаварійного плавання;

- Ефективно використовувати ЗАРП шляхом аналізу роботи системи і її точності, з метою запобігання зіткненню суден;

- Виконувати процедурні дії, згідно з вимогами Постанови ІМО про пошук і спасання на морі, з метою надання своєчасної і ефективної допомоги судну яке зазнає лиха;

- Виконувати постановку на якір і швартовку, шляхом урахування зовнішніх обставин і тактико-технічних даних судна, з метою забезпечення безпеки людей при виконанні цих операцій;

- Складати вантажний план з урахуванням сумісності вантажів, їх питомої ваги і послідовності обробки, з метою забезпечення належної остійності судна, безпеки людей і вантажу;

Володіти:

-знаннями правильного несення вахти та вміннями правильно реагувати на нетипові ситуації під час несення вахти з дотриманням заходів безпеки та охорони навколишнього середовища, для забезпечення безаварійного плавання;

- умінням організації та лідерськими якостями;

- навичками лідерства і роботи у команді.

Згідно навчального плану до циклу професійної підготовки відносяться наступні навчальні дисципліни:

Вступ до спеціальності – загальний обсяг 27 годин;

Теорія та будова судна – загальний обсяг 135 години;

Навігація та лоція – загальний обсяг 216 годин;

Управління судном – загальний обсяг 216 годин;

Морехідна астрономія – загальний обсяг 108 година;

Електронавігаційні прилади – загальний обсяг 81 година;

Радіонавігаційні прилади і системи – загальний обсяг 81 година;

Комерційна експлуатація судна – загальний обсяг 54 година;

Технологія перевезення вантажів – загальний обсяг 81година;

Практика несення штурманської вахти – загальний обсяг 54 години;

Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування (GMDSS) – загальний обсяг 81 годин;

Навігаційні інформаційні системи – загальний обсяг 54 години;

Використання РЛС та ЗАРП – загальний обсяг 81 година;

Суднові енергетичні установки та електрообладнання – загальний обсяг 54 години;

Морське право – загальний обсяг 54 година;

Метеорологія і океанографія – загальний обсяг 81 година;

Охоронні заходи на судні – загальний обсяг 54 години;

Охорона праці в галузі – загальний обсяг 54 години;

Безпека життєдіяльності – загальний обсяг 135 годин;

Менеджмент морських ресурсів – загальний обсяг 54 години;

Обладнання та автоматизація суден технічного флоту – загальний обсяг 54 години;

Виконання багермейстерських робіт та гідромеханіка – загальний обсяг 108 годин;

Геодезія і виконання промірювальних робіт – загальний обсяг 81годин;

Професійна англійська мова – загальний обсяг 135 годин;

Практика навчальна плавальна – загальний обсяг 810 години;

Практика виробнича плавальна – загальний обсяг 1998 години;

Загальний об’єм циклу професійної та практичної підготовки складає - 4995 години.

 

 

3.Курсові роботи і курсові проекти у навчальному процесі.

  Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних курсантами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів (робіт) відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов'язана з практичними потребами спеціальності «Судноводіння на морських шляхах». Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається положенням  «Про курсове проектування».

  Навчальним планом передбачені курсові роботи і курсові проекти з наступних навчальних дисциплін:

назва навчальної дисципліни, з якої виконується робота

тип роботи

термін виконання

1

Теорія та устрій судна

Курсова робота

5-ий семестр

2

Навігація і лоція

Курсовий проект

8-ий семестр

 

 

 

 

 

4.Роль практичного навчання при підготовці майбутнього вахтового помічника капітана.

Згідно навчального плану передбачені наступні види практик:

Види практик

Семестр

Тижні

Навчальна плавальна

4

10

Навчальна плавальна

6

11

Виробнича плавальна

6

4

Виробнича плавальна

7

27

Разом

52

  Навчальні програми усіх видів практик розробленні на підставі навчального плану спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»  відповідно вимогам Конвенції ПДМНВ 78\95 для забезпечення мінімального стандарту компетентності для вахтових помічників капітана (таблиця А ІІІ\1) та методичних рекомендацій по розробці програм практики студентів вищих навчальних закладів України.

 

 

 

Література.

 

  Освітньо-кваліфікаційна  характеристика  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший фахівець спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах» складена на основі  Міжнародних нормативних документів,  державних і галузевих стандартів України, нормативних документів  морського транспорту України:

 • Міжнародна Конвенція по підготовці й дипломированию моряка й несення вахти в 1978 р. з доповненнями й виправленнями в 1995 р. (ПДМНВ 78/95) - (SCTW Code 78/95).
 • Кодекс по  підготовці  й  дипломированию  моряка  й  несення  вахти 1995р. (Кодекс ПДМНВ 95);
 • Міжнародна Конвенція по охороні людського життя  на море в 1974 р. (з бюлетенями змін і доповненнями) (СОЛАС 74 ) - (SOLAS as Amended);
 •  Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення із судів в 1973 р., змінена протоколом в 1978 р. до неї (МАРПОЛ 73/78); 
 • Міжнародний кодекс по рятувальних засобах (LSА); 
 • Конвенції й рекомендації Міжнародної організації праці для моряка (МОП) -(ILO); 

•  Міжнародний Посібник із суднової медицини;

 • ДК  003:2005  Національний  класифікатор  України  „Класифікатор професій";

 •  ДК 009:2005 Національний класифікатор України видів економічної діяльності;

•  Кодекс торговельного судноплавства України;

•  Документи Регістру судноплавства України;

•  КНД 31.2.002.01-96  Правила технічної експлуатації морських і річкових судів. Загальні вимоги до технічної експлуатації суднових конструкцій і технічних засобів.

•  КНД 31.2.002.02-96  Правила технічної експлуатації морських і річкових судів. Корпуса, приміщення, обладнання й системи судна.

 • КНД 31.1.003-94  Правила безпеки морського перевезення генеральних вантажів. Загальні вимоги й положення. 

•  КНД 31.1.011-98  Положення про порядок підготовки й надання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення.

•  КНД  31.6.001-95  Методичні  вказівки  щодо  розробки,  тестуванню, твердженню  й  впровадженню  оперативної  інформації, про непотоплюваність морського судна за допомогою ЕОМ. 

•  КНД 31.6. 002-95 Інструкція із залишення судна. 

•  КНД 31.6.002-95 Інструкція про передачу медичних консультаційних повідомлень у море. 

•  КНД 31.6.019-97 Положення про внутрішню перевірку систем керування безпечною експлуатацією судів і про запобігання забруднення. 

•  РШСУ -98 Рекомендації з організації штурманської служби на морських суднах України.

•  Положення про Державну адміністрацію морського й річкового транспорту України. 

•  КНД 31.2.007-96 Положення по технічній експлуатації морських і річкових судів.

 

Made and support byRosnovsky I.