Курсантська рада

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про курсантське  самоврядування

Фахового коледжу морського транспорту

Національного університету "Одеська морська академія»

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Курсантське самоврядування – це право і можливість студентів, які навчаються в Фаховому коледжу морського транспорту Національному університеті "Одеська морська академія (далі – Коледж), вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів курсантів, а також брати участь в управлінні Коледжем. Курсантське самоврядування об’єднує усіх студентів Коледжу, які мають рівні права і можуть обирати та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи курсантського самоврядування.

1.2. Курсантське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів курсантів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Курсантське самоврядування здійснюється курсантами безпосередньо і через органи курсантьского самоврядування.  Курсантське самоврядування Коледжу є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності органи курсантьского самоврядування керуються законодавством України, Статутом НУ «ОМА»  та Положенням «Про курсантське самоврядування фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія"» (далі – Положення).

1.4. Органи курсантьського самоврядування (далі – ОКС):

1. беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту" та Правилами ;

2. беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3. проводять організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 4. беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5. захищають права та інтереси курсантів, які навчаються в Коледжу;

6. делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7. приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8. розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів курсантського самоврядування;

9. вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку курсантів;

10. обираються строком на один рік,

11. виконують інші функції, передбачені Законом України "Про вищу освіту", Правилами внутрішнього розаорядку та цим Положенням.

12. ОКС користуються організаційною, методичною, фінансовою і майновою підтримкою Коледжу.

1.5. ОСС виражають інтереси Курсантівв через голову ОКС і своїх представників у Педагогічній раді, Комісії з профілактики правопорушень, Стипендіальної комісії та Органах громадського самоврядування відповідних рівнів.

1.6. Фінансову основу діяльності ОКС складають кошти, визначені

Педагогичною радою Коледжу в обсязі, не меншому від обсягу, передбаченого чинним законодавством.

 1.7. ОКС у своїй діяльності є незалежними від релігійних, політичних і громадських організацій, а в межах чинного законодавства, від адміністрації Університету.

 

2. СТРУКТУРА ОКС

 1. 2.1. ОКС на рівні Коледжу є:

 · Конференція Курсантів Коледжу – вищий орган курсантьского самоврядування (далі- Конференція);

 · Курсантська Рада коледжу – представницький та виконавчий орган курсантського самоврядування  коледжу (далі - КРК);

2.2. ОКС на рівні відділення (далі- КРВ) є:

 · Загальна збори відділення – вищий орган курсантського самоврядування відповідного відділення (далі- Загальні збори відділення)

 • · Курсантська рада відділення – представницький та виконавчий орган курсантьского самоврядування відповідного відділення (далі - КРВ).

 

3. КОНФЕРЕНЦІЯ КУРСАНТІВ КОЛЛЕДЖУ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛЕННЯ

3.1. Конференція курсантів Коледжу є вищим органом курсантьского самоврядування коледжу, який обирається строком на один рік.

3.2. До складу Конференції курсантів Коледжу входять делегати, обрані на загальних зборах кожної навчальної групи.. Квота представництва від кожної групи визначається  КРК.

 3.3. Конференція курсантів Коледжу:

 • · ухвалює Положення «Про курсантське  самоврядування фахового коледжу морського транспорту НУ "ОМА"»;

 · визначає структуру, повноваження та порядок проведення виборів представницьких та виконавчих органів скурсантьского самоврядування на всіх рівнях;

 · затверджує склад Курсантьскої виборчої комісії коледжу ( при її створенні);

 • · заслуховує звіти виконавчих органів курсантьского самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

 ·, студентську виборчу комісію ( при необхідності);

 · встановлює порядок залучення та використання коштів ОКС;

 · затверджує кошторис витрат ОКС, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

 · обирає виборних представників до складу Педагогичної ради коледжу та Конференції трудового колективу Університету;  

 • · приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю курсантського самоврядування Коледжу.

 3.4. До складу Загальних зборів курсантів відділення входять всі курсанти денної форми навчання відділення.

3.5 Загальні збори відділення:

 • · заслуховує звіт голови голови курсантської ради відділення про роботу курсантської ради відділення, дає оцінку;
 • · делегує представників відділення  у різні виборні органи коледжу;
 • · приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю курсантьского самоврядування відділення

3.6. Конференція курсантів скликаться:

-  не менш одного разу на семестр.

- за рішенням КРК (КРВ);

- на вимогу не менш як десяти відсотків від загальної кількості курсантів Коледжу(Відділення);

 3.7. Порядок проведення Конференції студентів Коледжу (Відділення).

 3.7.1. Конференція вважається правомочною, якщо на ній зприсутні не менше 75% від загальної кількості обраних делегатів.

 3.7.2. На початку Конференції із числа делегатів обирається головуючий, секретар та лічильна комісія.( при необхідності)

 3.7.3. Обговорення питань на Конференції відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного.

 3.7.4. Конференція проводиться гласно і відкрито. Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент Коледжу.

3.7.5. Рішення на Конференції приймаються шляхом прямого відкритого голосування делегатів. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 50% від присутніх делегатів.

 3.7.6. Конференція протоколюється. Ведення протоколу покладається на секретаря Конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення Конференції та підписується головуючим і секретарем Конференції.

 

4. КУРСАНТЬСКА РАДА КОЛЕДЖУ , ВІДДІДЕННЯ

 4.1. Курсантьска рада складається із:

 • · голова курсантської ради коледжу;
 • · два заступника голови курсантської ради коледжу;
 • · секретар курсантської ради коледжу  

4.1.2. Курсантьска рада коледжу може створювати , комісії та інші структурні підрозділи для виконання конкретних напрямків роботи, очільники яких входять до складу КРК.

 4.2 Курсантська рада відділення складається із курсантів – делегатів конференції коледжу обраних у групах:

 · голова курсантської ради відділення, який обирається шляхом прямого відкритого  голосування курсантів – делегатів конференції;

 • · два заступники голови курсантської ради відділення які обирається на засіданні КРВ

 · секретаря курсантської ради відділення,який обирається на засіданні КРВ

4.3.  Засідання КРК ( КРВ)

4.3.1. Основною формою діяльності КРК(КРВ) є засідання, які скликаються його головою чи 1/3 кількості членів КРК(КРВ).

 4.3.2. Засідання КРК(КРВ) вважається правомочним за умови участі у ньому не менше 50% від загального складу.

 4.3.3.  Засідання КРК(КРВ) є відкритими. З дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд КРК (КРВ).

4.3.4.  Рішення КРК (КРВ) приймаються шляхом прямого відкритого голосування його членів. За потреби, голосування може бути таємним.

 4.3.5. Засідання КРК (КРВ) протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря КРК ( КРВ). Протокол засідання складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим засідання та секретарем.

 4.4. Голова КРК ( КРВ):

-  підписує рішення, інші документи КРК ( КРВ)

-  забезпечує дотримання КРК ( КРВ) вимог законодавства, рішень Конференції курсантів коледжу, (загальних зборів відділення)

 - виступає від імені КРК ( КРВ) без окремого доручення, звітує про його діяльність;

 -  здійснює організаційне керівництво членами КРК ( КРВ);

-  головує на засіданнях КРК ( КРВ)

-  вносить кандидатури заступника голови, секретаря, КРК ( КРВ)

-  візує від імені КРК ( КРВ) рішення, які підлягають погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене рішенням Конференції курсантів коледжу;

-  несе відповідальність за фінансову діяльність КРК ( КРВ).

4.5. Повноваження голови, члена КРК ( КРВ) припиняються достроково у разі: складання повноважень за власним бажанням; припинення навчання у Коледжу,

У разі дострокового припинення повноважень голови КРК ( КРВ) виконання його повноважень покладається на заступника голови.

4.6. Порядок діяльності структурних підрозділів ОКС регламентується окремими нормативними документами, затвердженими КРК

 

 5. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

5.1. Виборчий процес на виборах ОКС передбачає такі етапи:

 · оголошення про початок виборчого процесу;

 · реєстрація кандидатів;

 • · вибори;
 • · встановлення та оголошення результатів виборів.

5.2. Вибори Голови  курсантської ради коледжу (Відділення )

 5.2.1. КРК  розміщує на дошках оголошень та інших інформаційних засобах Коледжу оголошення про проведення виборів в ОКС.

5.2.2. Висунення кандидатур і вибори у делегати Конференції курсантів коледжу відбувається на загальних зборах кожної групи коледжу відкритим голосуванням.

5.2.3. На Конференції курсантів коледжу прямим відкритим голосуванням обирається Курсантська рада коледжу.

5.2.4. На засіданні Курсантської ради коледжу обирається відкритим прямим голосування Голова курсантської ради, два заступники і секретар ради.

5.2.5. Делегати конференції курсантів Коледжу, що були обрані на загальних зборах груп складають курсантську раду відділення.

5.2.6. На засіданні Курсантської ради відділення відкритим голосуванням обираються Голова курсантської ради відділення , два заступника глови ради і секретар.

5.2.7. Вважається обраним кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів виборців.

5.2.8. У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів – оголошується переголування.

5.2.9. Після оголошення результатів виборів, наступного дня вони розміщуються на інформаційних ресурсах Коледжу.

5.2.10. Після оголошення результатів голосування на черговому засіданні КРК (КРВ)  відбувається офіційна передача повноважень.

 5.3. Вибори представників з числа здобувачів вищої освіти у склад Педагогичної  ради Коледжу та Конференції трудового колективу Університету.

5.3.1. Представники з числа здобувачів вищої освіти у склад Педагогичної ради Коледжу та Конференції трудового колективу Університету, Ради профілактики правопорушень, Стипендіальної комісії коледжу обираються на Конференції  курсантів.

5.5. Курсантьска виборча комісія Коледжу

 5.5.1. При необхідності для забезпечення проведення виборів ОКС обирається Курсантьська виборча комісія Коледжу, яка є постійним робочим органом, що здійснює підготовку, організацію та проведення виборів. На першому організаційному засіданні КВКК обирає голову, заступника голови, секретаря та вирішує інші організаційні питання щодо проведення виборів.

5.5.2. КВКК  обирається Конференцією курсантів коледжу строком на один рік за принципом пропорційного представництва відділень.

5.5.3. КВКК виконує наступні функції:

 · оголошує про початок виборчого процесу на виборах ОКС;

 · затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації;

 · забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування;

 • · реєструє кандидатів на виборні посади;

 · визначає дату та місце проведення виборів;

 • · безпосередньо проводить вибори;
 • · встановлює та оголошує результати виборів;

 · після проведення виборів зберігає реєстраційні списки виборців, бюлетені, протоколи засідань до наступних виборів;

 • · за потребою призначає та проводить другий тур виборів;

 · приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами.

 

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 6.1. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності використовують та розпоряджаються коштами, виділеними Коледжем, а також отриманими з інших джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Кошти, що виділяються на діяльність ОКС  за рішенням Педагогичної ради коледжуу, можуть використовуватися шляхом:

1. закупівлі товарів та послуг відповідно до затвердженого Конференцією кошторису.

2. переведення на рахунок громадської організації, створеної відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону України «Про вищу освіту».

6.3. Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за рішенням Педагогичної ради Коледжу, приймається Конференцією курсантів коледжу.

6.4. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 1 пункту 6.2. цього Положення, кошти, виділені на діяльність курсантського  самоврядування, акумулюються на окремому субрахунку Коледжу та витрачаються на підставі подання голови КРК відповідно до затвердженого кошторису.

 6.5. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 2 пункту .6.2 цього Положення, Конференція курсантів Коледжу визначає порядок використання коштів, акумульованих на рахунках громадської організації, створеної відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону України «Про вищу освіту». Подальше використання цих коштів здійснюється відповідно до цього порядку.

 6.6. Порядок використання коштів курсантьского самоврядування має передбачати залучення керівництва коледжу і бухгалтерії коледжу до процесів планування та безпосереднього витрачання відповідних коштів.

 

 7. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ОСС РІШЕНЬ

 7.1. За погодженням з ОКС приймаються рішення:

 • · відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання (рішення КРК, за підписом голови або заступників);

 · переведення осіб, які навчаються в Коледжу за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (рішення КРК, за підписом голови або заступників );

 • · переведення осіб, які навчаються у Коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням (рішення КРК, за підписом голови або заступників );
 • · затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються (рішення КРК, за підписом голови або заступників );

 · Накладення дисциплінарних стягнень або заохочень на курсантів Коледжу (рішення КРК, за підписом голови або заступників);

 · інші питання (рішення КРК, за підписом голови або заступників ).

 

 8. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Внесення змін і доповнень до Положення

8.1.1. Затвердження змін і доповнень до чинного Положення є винятковою компетенцією Конференції.

 8.1.2. Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до Положення володіє Коференція . Третина від загального складу Конференції  ініціює розгляд цього питання на засіданні, а ініціатива має бути підтримана двома третинами від загального складу Конференції.

8.1.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, присутніх на ній.

 8.2. . Порядок набуття чинності

 8.2.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції. 8.2.2. ОКС впродовж двох місяців з дня затвердження цього Положення повинні привести свою діяльність у відповідність з цим Положенням діяльність.

 

ПОШУК СУДНА

План основних організаційних заходів

 

Вересень

Свято 1 Вересня.

- Проведення урочистого шикування і мітингу, присвяченого початку навчального року

День здоров'я.

 - Проведення регати;

- Проведення спортивних змагань;

- Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

Посвячення у курсанти.

- мітинг

- посвячення, вручення погон і залікових книжок.

  Проходження урочистим маршем вул. Успенська - Уч. Корпус 1 курсу - Морвокзал

 

Жовтень

День коледжу, посвячення в старшини.

- Урочистий марш курсантів вулицями міста до Приморського бульвару

- Урочистий мітинг

- Нагородження курсантів і співробітників коледжу

- Посвячення в старшини

 

Листопад

Урочисті заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору:

- Мітинг;

- Участь у міських заходах.

Святкування Міжнародного дня студента:

- Концерт художньої самодіяльності коледжу

- Конкурс відеофільмів серед спеціальностей.

 

Грудень

Тиждень спеціальності "Будівництво гідротехнічних споруд"
День Збройних Сил України.

- Урочисте шикування з нагоди Дня Збройних Сил України.

- Нагородження працівників коледжу - ветеранів ЗСУ

- Випуск електронних газет.

Тиждень благодійності до дня святого Миколая

 

Січень

Тиждень спеціальності "Судноводіння"
Урочисті заходи присвячені Дню Соборності України.
Святкування Дня Тетяни

 

Лютий

Тиждень спеціальності "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден"

 

Березень

Тиждень спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок"
Святкування міжнародного жіночого дня.
Місяць олімпіад

 

Квітень

Спартакіада коледжу
День звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. .

- Урочистий марш курсантів вулицями міста до площі 10 квітня

- Урочистий мітинг

- Нагородження курсантів і викладачів коледжу

- Покладання квітів

- Вшанування ветеранів війни

 

Травень

День Перемоги

  - Урочисте шикування на плацу коледжу

  - Проведення мітингу, присвяченого Дню Перемоги.

  - Проходження урочистим маршем Головний корпус (вул. Маразлієвська)  - Пам'ятник Невідомому Матросу (парк Шевченка Т.Г.)

- Покладання квітів.

День здоров'я

- Урочисте шикування День Здоров'я;

- Проведення регати;

- Проведення спортивних змагань;

- Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

 

Червень

Випуск молодших спеціалістів

- Урочисте шикування на морському вокзалі;

- Мітинг

- Урочистий марш

- Вручення дипломів

Участь в урочистих заходах, присвячених дню ВМС України
Made and support byRosnovsky I.