Правила внутрішнього розпорядку

 

ВИТЯГ

З ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  МОРЕХІДНОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНІЧНОГО ФЛОТУ

 

2. ВЗАЄМИНИ МІЖ НАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДЛЕГЛИМИ

 

48.   По своєму службовому становищу особи командно – викладацького складу і курсанти по відношенню один до одного можуть бути начальниками та підлеглими. Начальники мають право віддавати накази і зобов’язані контролювати їх виконання. Підлеглі зобов’язані виконувати накази в встановлений строк.

 

49.    Начальники розрізняються на “ прямих “ та “ безпосередніх “. Ближчий до підлеглого прямий начальник являться безпосереднім.

 

Прямі та безпосередні начальники:

 

- начальник коледжу та його заступники є прямими начальниками по відношенню до всього командно - викладацького складу, адміністрації та курсантського складу коледжу;

- начальник організаційно – стройового відділу є безпосереднім начальником по відношенню до усіх командирів рот і прямим начальником по відношенню до усіх курсантів коледжу;

- завідуючи відділень є безпосередніми начальниками по відношенню до всього складу викладачів свого відділення і прямим начальником по відношенню до усіх курсантів відділення;

- командири рот є безпосередніми начальниками для усіх старшин та курсантів своєї роти;

- головний старшина коледжу є безпосереднім начальником для старшин та курсантів коледжу;

- старшина курсу є безпосереднім начальником для старшин і курсантів курсу;

- старшина навчальної групи є безпосереднім начальником для курсантів своєї групи.

50. Особи, які по своєму службовому становищу не з’являються по відношенню один до одного начальниками або підлеглими, можуть бути “старшими “ або “ молодшими “.

 

Старшими у коледжу являються :

 

- особи командно – викладацького складу по відношенню до всіх старшин і курсантів коледжу;

- командири рот по відношенню до всіх старшин та курсантів коледжу;

- старшини по відношенню до всіх курсантів коледжу.

 

Порядок звертання..

 

51. Співробітники коледжу, старшини і курсанти, за своїми службовим і особистими справами повинні звертатися до свої безпосередніх начальників і тільки з їх дозволу можуть звернутися до старшого начальника по команді, за виключенням питань , які пов’язані з профспілковою або іншою громадянською діяльністю, з яких дозволяється звертатися безпосередньо до старших начальників.

 

Порядок видання та виконання наказів.

 

52. Накази віддаються у порядку підлеглості. Якщо начальник віддає наказ, мінуючи безпосереднього начальника , підлеглий повинен повідомити його про отримання наказу , та виконати наказ.

 

Підлеглий після виконання наказу повинен доповісти особі , яка надала наказ, про його виконання .

 

3. ПРО ВВІЧЛИІВІСЬ ТА ПОВЕДІНКУ НАЧАЛЬНИКІВ ТА ПІДЛЕГЛИХ.

 

55. Всі начальники і підлеглі у взаємовідносинах між собою повинні дотримуватись правил ввічливості та бути витриманими. З службових питань начальники і підлеглі повинні звертатися один до одного на “Ви“.

 

56. Начальники звертаючись до підлеглих, повинні називати їх по званню і прізвищу або тільки по званню, додаючи при цьому слово “товариш“. Наприклад “курсант Петровський “ або “товариш курсант“.

 

57. При зверненні до молодшого за посадою у присутності начальника, підлеглі повинні запросити дозволу на звернення у начальника. Наприклад “Товариш начальник коледжу, дозвольте звернутись до класного керівника.“.

 

58. Курсантам забороняється тримати руки у кишенях, сидіти або палити у присутності начальника без його дозволу.

 

59. В коледжі курсанти завжди повинні бути одягнені у встановлену форму одягу. Курсанти , які прибули у коледж з порушенням форми одягу , притягуються до дисциплінарної відповідальності і на заняття не допускаються.

 

60. Суворо забороняється користуватися мобільними телефонами під час проведення занять.

 

61. Начальники повинні бути зразком для підлеглих в поведінці.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ”ЯЗКИ ПРЯМИХ І БЕЗПОСЕРЕДНІХ НАЧАЛЬНИКІВ.

 

62. Кожний начальник несе відповідальність за навчання, виховання і дисципліну курсантів та інших підлеглих йому осіб.

 

63. Безпосередній начальник повинен знати дані про наявність особового складу підлеглих, всебічно вивчати підлеглий йому особовий склад, їх здібності, проявляти турботу до підлеглих ,суворо вимагати виконання підлеглими встановлених порядків та правил.

 

64. Начальник повинен підтримувати твердий статутний та внутрішній порядок коледжу. Особливу увагу приділяти на зміцнення та підтримання на свідому дисциплінованість і попередження правопорушень серед підлеглих.

 

65. Начальник повинен бути справедливим до підлеглих, не допускати грубощів , не принижати їх гідність, заохочувати підлеглих за старанність у навчанні і міцну дисципліну, суворо вимагати з порушників.

 

5. ПОСАДОВІ ОБОВ”ЯЗКИ СТАРШИНСЬКОГО ТА КУРСАНТСЬКОГО СКЛАДУ.

 

66. Посадами старшинського складу коледжу являються:

 

- головний старшина коледжу

- старшина курсу

- старшина групи

 

Старшинський склад призначається наказом начальника коледжу з кращих за успішністю та дисципліною курсантів.

 

67. Завдання, що покладаються на старшинський склад коледжу:

 

- виховання курсантів у відповідності з вимогами дійсних Правил, в дусі високої самосвідомості, чесності , дисциплінованості і культури;

- підтримання у своєму підрозділі дисципліни і порядку, контроль за безумовним виконанням курсантами розпорядку дня, правил носіння форми одягу, відвідуванням занять;

- повсякденний контроль за станом, зберіганням майна;

- здійснення контролю санітарного стану приміщень;

- турбота про побут, здоров’я фізичний стан і потреби курсантів;

- старшини повинні служити прикладом для курсантів, бути ініціативними і вимогливими до себе.

 

69. Обов’язки старшини

 

- всебічно знати старшинський та курсантський склад ( курсу, групи);

- спостерігати за збереженням та правильним використанням учбово-матеріальної бази;

- здійснювати розподіл підпорядкованих курсантів до вахти та виконання господарчих нарядів;

- перевіряти на розводі наявність курсантів, надавати командирам рот стройові записки, перевіряти форму одягу курсантів, вимагати від курсантів зразкового зовнішнього вигляду;

- проводити вечірню перевірку ( при наявності екіпажу);

- стежити за підтриманням внутрішнього порядку в кубриках ( при наявності екіпажу);

- забезпечувати своєчасне прибуття групи на заняття, не допускати порушень  дисципліни курсантами під час проведення занять;

-          проявляти турботу про курсантів , знати їх потреби і запити.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ КУРСАНТІВ.

 

70.Курсант коледжу має право :

 

- приймати участь у роботі предметних гуртків, гуртків художньої самодіяльності , культурно - масових заходах;

- навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

- вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освiтньо-квалiфiкацiйного рівня;

- здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;

- участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь в громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

- безпечні i нешкідливі умови навчання та праці;

- забезпечення стипендією, місцем в екіпажі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

- перерву в навчанні у коледжі;

 

- користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь i гідність;

- обирання i бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування коледжу; Ради екіпажу, бути призначеним на посаду старшини;

- відвідувати заняття на інших спеціальностях коледжу з дозволу начальника спеціальності за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

- отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;

- академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України;

- отримання другої спеціальності на контрактній основі.

 

Відволікання курсантів за рахунок навчального часу на роботи i здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

71.Курсант забовязаний:

 

- глибоко оволодівати теоретичними та практичними знаннями та навичками, своєчасне виконувати усі завдання, що передбачені навчальними програмами і планами коледжу;

- поводити себе з викладачами чемно і тактовно, не допускати самому ї утримувати своїх товарищів від грубощів і нетактовності в адресу викладачів;

- суворе дотримуватись дійсних правил, інструкцій чергово – вахтеної служби, наказів та розпоряджень начальника коледжу, старших та прямих начальників;

- виконувати розпорядок дня коледжу, дотримуватись встановленої форми одягу, бути ввічливим в зі старшими - і один з одним;

- бути дисциплінованим, підтягнутим, вимогливим до себе, допомагати товаришам, утримувати їх від негідних - вчинків;

- мати охайну зачіску та форму одягу;

- зберігати майно коледжу, дотримуватись правил мешкання у екіпажі, дотримуватись правил особистої гігієни;

- постійно розвивати і зміцнювати себе фізично, готуватися стійко переносити труднощі морської служби;

- ретельно вивчати і знати свої обов’язки, дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку коледжу, інструкції чергово – вахтеної служби, розпорядку дня коледжу ;

- зберігати найкращі традиції морського флоту, дорожити честю свого коледжу і колективу, поводити себе гідно поза коледжу, не припускати порушень правопорядку;

- дотримуватись чинного законодавства України, моральних, етичних норм;

- систематично i глибоко оволодівати професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- виконувати вимоги навчального плану у терміни, визначені графіком навчального процесу;

- відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасне інформування керівництва  коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття; складати заліки та іспиті, виконувати контрольні роботи тощо;

- неухильно виконувати правила безпеки під час проведення занять, виконання робіт, та в інших випадках, а також додержуватись правил пожежної безпеки;

 

72. За невиконання обов'язків i порушення Правил внутрішнього розпорядку, начальник коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на курсанта або відрахувати його з коледжу.

 

ДИСЦИПЛІНАРНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

109.Дисципліна визначається як “бездоганне і неухильне додержання всіма курсантами порядку і правил, встановлених законодавством України, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, наказами начальника коледжу ”.

 

110. Дисципліна ґрунтується на усвідомленні курсантами свого обов’язку, особистої відповідальності за навчання у коледжі , стан дисциплінованості.

 

111. Дисципліна досягається шляхом:

 

- виховання високих морально-психологічних якостей курсантів на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях флоту, коледжу, патріотизму, свідомого ставлення до виконання обов'язків, вірності коледжу;

- особистої відповідальності кожного курсанта за дотримання Правил внутрішнього порядку, виконання своїх обов'язків;

- формування правової культури курсантів;

- умілого поєднання повсякденної вимогливості класних керівників, командирів рот до курсантів без  приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них;

- правильним застосуванням засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;

- зразкового виконання класними керівниками, командирами рот своїх обов’язків, їх справедливого ставлення до курсантів;

- чіткої організації і повного залучення особового складу курсантів до навчання.

 

112. За стан дисципліни і правопорядку відповідають начальники структурних підрозділів, командири рот та класні керівники.

 

Їх право - віддавати накази та розпорядження, а обов’язок підлеглих – їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ чи розпорядження має бути виконана сумлінно, точно та у встановлений строк.

113. Відповідальність за наказ чи розпорядження несе начальник, який його віддав.

 

114.Застосовувати заохочення та накладати стягнення можуть тільки прями начальники. Дисциплінарну владу, яка надана молодшим начальникам, завжди мають і старші начальники.

 

Заохочення

 

115.Заохочення є важливим засобом виховання курсантів і зміцнення дисципліни.

 

116.Кожен начальник у межах прав , наданих йому цим Положенням, зобов’язаний заохочувати підлеглих курсантів за старанність, розумну ініціативу та сумлінне ставлення до навчання і своїх обов’язків. У разі коли начальник вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення курсантів, які відзначилися, він може клопотати про заохочення перед старшим начальником.

 

117.За високі показники у навчанні дисципліни, активну участь в громадському житті коледжу і спорті до курсантів і старшин застосовуються наступні види заохочень :

 

- подяка;

- зняття раніш накладеного стягнення ;

- надання додаткової канікулярної відпустки строком до 5 діб;

- нагородження грамотою;

- нагородження цінним подарунком, або грошовою премією;

- нагородження іменною стипендією курсантів – відмінників;

- повідомлення батьків про зразкове навчання і дисципліну курсанта;

- нагородження нагрудним знаком коледжу;

 

118.Старшини курсу, груп мають право застосовувати наступні види заохочень :

 

- оголошувати подяку;

- знімати раніш накладене ними стягнення.

 

119.Заступники начальника коледжу, начальники відділень, начальник ОрСВ, класні керівники, мають право застосовувати наступні види заохочень :

 

- оголошувати подяку

- повідомляти батьків про зразкове навчання, дисципліну

- знімати раніш накладене ними стягнення

 

120.Начальник коледжу має право застосовувати усі види заохочень.

 

Порядок застосування заохочень

 

121.Курсант, що має дисциплінарне стягнення , заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому начальнику, який їх наклав, та його прямим начальникам. Одноразово курсанту може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

 

122.Заохочення оголошується на зборах, перед строєм або особисто.

 

Стягнення.

 

123.У разі порушення курсантом дисципліни або громадського порядку начальник повинен нагадати йому про обов’язки курсанта, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення.

 

124.З метою громадського впливу на порушників дисципліни та громадського порідку до накладення стягнення за порушення курсантів можна обговорювати :

- курсантів – на зборах групи, спеціальності, засіданнях Ради по профілактиці правопорушень коледжу ;

- старшин – на зборах старшин, засіданнях Ради старшин, засіданнях Ради по профілактиці правопорушень коледжу ;

 

Рішення зборів, Ради є рекомендаційними для начальників.

 

125. За порушення учбової дисципліни, дійсних правил, та інші проступки до курсантів застосовуються наступні види стягнень :

 

На курсантів:

 

- зауваження;

- догана ;

- призначення до господарчого наряду поза чергою ;

- відселення з екіпажу (проводиться при наявності грубих порушень Правил мешкання у екіпажі , після того , як були застосовані усі заходи адміністративного впливу );

- відрахування з коледжу;

 

До старшин:

 

- зауваження;

- догана;

- зняття з старшинської посади;

- відселення з екіпажу (проводиться при наявності грубих порушень Правил мешкання у екіпажі, після того, як були застосовані усі заходи адміністративного впливу);

- відрахування з коледжу.

 

126. Відрахування з коледжу курсантів , як крайня міра, проводиться негайно (після розгляду на Раді профілактики правопорушень) за систематичні порушення і невиконання Правил внутрішнього розпорядку, грубість, образи, нетактовну поведінку з викладачами та академічну заборгованість, а також за скоєння правопорушень, які не сумісні зі званням курсанта (притягнення до карної відповідальності за рішенням суду ).

 

127.З коледжу курсант може бути відрахований:

 

- за власним бажанням;

- у зв'язку з призовом на строковою військову службу;

- за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

- за невиконання умов контракту;

- за появу на заняття у навчальному корпусі, бібліотеці, екіпажі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з цикловою комісією та Радою по профілактиці правопорушень).

 

128. Відрахування за інші порушення дисципліни проводиться тільки після того , як були застосовані усі заходи адміністративного впливу, при наявності ні менш двох доган за грубі порушення дисципліни і правопорядку і обов’язковим розгляді курсанта на Раді по профілактиці правопорушень. Рішення про відрахування курсанта разом з характеристикою доводиться до комісії у справах неповнолітніх ( при відрахуванні неповнолітніх курсантів ).

 

129.Накладене на протязі навчального року стягнення на курсанта після закінчення ним навчального року, якщо він на протязі року більш не притягувався до відповідальності, скасовується у зв”язку з закінченням строку . Начальник коледжу може видати наказ про зняття стягнення , не чекаючи закінчення року, якщо курсант не припустив нового порушення , при цьому виявив старанність, ініціативу та дисциплінованість за поданням начальника спеціальності.

 

130. Права начальників накладати дисциплінарні стягнення на курсантів , старшин.

 

Старшина групи , курсу мають право накласти стягнення :

 

- зауваження;

- призначення до господарчого наряду поза чергою.

 

Командир роти мають право накласти стягнення :

 

- зауваження;

- призначення до господарчого наряду поза чергою ( до 2 нарядів ).

 

Начальник ОСВ , начальники спеціальностей , помічник начальника коледжу по режиму мають право накласти стягнення :

 

- зауваження;

- догану;

- призначення до господарчого наряду поза чергою ( до 3 нарядів ).

 

Начальник коледжу користується дисциплінарною владою у повному обсязі.

 

131. Будь – яке дисциплінарне стягнення повинно бути відповідним до порушення.

 

Про пропозиції, скарги та заяви

 

147.Кожний курсант має право подати скаргу про незаконні дії по відношенню до себе, порушенні його прав та особистих свобод.

148.Скарга подається безпосередньому начальнику тієї особи, дії якої оскаржуються. Якщо особа не знає за чиєю виною порушені його права , скарга подається по команді.

 

Скарга може бути усною, або письмовою, в цьому випадку вона повинна бути підписана.

 

149. Пропозиції , скарги та заяви заносяться у спеціальну книгу , яка повинна зберігатися в ОрСВ ( відділенні кадрів ).

 

150.Надання скарг можливо тільки за себе. Групові скарги , а також скарги без підпису не розглядаються.

 

151.Скарга повинна бути розглянута у 3 – х денний термін і не пізніш 10 діб рішення повинно бути доведено до особи , яка надали скаргу.

 

152.Особа ,яка надала завідомо хибну скаргу притягується до відповідальності.

 

153.Начальник коледжу та його заступники повинні щомісяця перевіряти Книгу скарг та пропозицій куди були занесені скарги, здійснювати контроль за своєчасним прийняттям рішення по скаргам.

 

 

ПОШУК СУДНА

Архив статей

Популярні статті

 • З Новим Роком!

 • Архіви минулих років

  2018р. 2017р. 2016р. 2015р.
  2014р. 2013р. 2012р. 2011р.
  2010р. 2009р. 2008р. 2007р.
  2006р.. 2005р.. 2004р.. 2003р..

  Календарь

  «    Январь 2020    »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   

  План основних організаційних заходів

   

  Вересень

  Свято 1 Вересня.

  - Проведення урочистого шикування і мітингу, присвяченого початку навчального року

  День здоров'я.

   - Проведення регати;

  - Проведення спортивних змагань;

  - Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

  Посвячення у курсанти.

  - мітинг

  - посвячення, вручення погон і залікових книжок.

    Проходження урочистим маршем вул. Успенська - Уч. Корпус 1 курсу - Морвокзал

   

  Жовтень

  День коледжу, посвячення в старшини.

  - Урочистий марш курсантів вулицями міста до Приморського бульвару

  - Урочистий мітинг

  - Нагородження курсантів і співробітників коледжу

  - Посвячення в старшини

   

  Листопад

  Урочисті заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору:

  - Мітинг;

  - Участь у міських заходах.

  Святкування Міжнародного дня студента:

  - Концерт художньої самодіяльності коледжу

  - Конкурс відеофільмів серед спеціальностей.

   

  Грудень

  Тиждень спеціальності "Будівництво гідротехнічних споруд"
  День Збройних Сил України.

  - Урочисте шикування з нагоди Дня Збройних Сил України.

  - Нагородження працівників коледжу - ветеранів ЗСУ

  - Випуск електронних газет.

  Тиждень благодійності до дня святого Миколая

   

  Січень

  Тиждень спеціальності "Судноводіння"
  Урочисті заходи присвячені Дню Соборності України.
  Святкування Дня Тетяни

   

  Лютий

  Тиждень спеціальності "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден"

   

  Березень

  Тиждень спеціальності "Експлуатація суднових енергетичних установок"
  Святкування міжнародного жіночого дня.
  Місяць олімпіад

   

  Квітень

  Спартакіада коледжу
  День звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників. .

  - Урочистий марш курсантів вулицями міста до площі 10 квітня

  - Урочистий мітинг

  - Нагородження курсантів і викладачів коледжу

  - Покладання квітів

  - Вшанування ветеранів війни

   

  Травень

  День Перемоги

    - Урочисте шикування на плацу коледжу

    - Проведення мітингу, присвяченого Дню Перемоги.

    - Проходження урочистим маршем Головний корпус (вул. Маразлієвська)  - Пам'ятник Невідомому Матросу (парк Шевченка Т.Г.)

  - Покладання квітів.

  День здоров'я

  - Урочисте шикування День Здоров'я;

  - Проведення регати;

  - Проведення спортивних змагань;

  - Проведення концерту художньої самодіяльності коледжу

   

  Червень

  ---

   

  Липень

  Випуск молодших спеціалістів

  - Урочисте шикування на морському вокзалі;

  - Мітинг

  - Урочистий марш

  - Вручення дипломів

  Участь в урочистих заходах, присвячених дню ВМС України

  Счетчик

  Made and support byRosnovsky I.